Geras för Vårdgivare

På Geras Solutions anser vi att traditionella “papper och penn” baserade kognitiva tester är subjektiva, långsamma och förlegade.

Dessutom är vägen till att erhålla korrekt utredning och eventuell demensdiagnos ofta både komplicerad och tidskrävande, vilket bidrar till att många aldrig får adekvat vård. Vidare resulterar den bristande tillgången på demensspecialister i att många patienter aldrig får den uppföljande vård som behövs och som bör vara en rättighet vid demenssjukdom, särskilt ur ett globalt perspektiv.

Dessa utmaningar har varit drivkraften för oss att utveckla ett AI-baserat medicinskt verktyg, ett ekosystem av digitala lösningar, specialiserade på demensvård via en lättillgänglig mobilapplikation. Geras Solutions ämnar att hjälpa patienter med demenssjukdomar under merparten av sjukdomsförloppet genom att använda AI. Vi vill förenkla och effektivisera utredningar som ofta är tids- och resurskrävande med hjälp av kliniskt testade kognitiva tester. Ett utökat beslutsunderlag baserat på digitaliserad AI-analys möjliggör bättre diagnostik samt lägre resursåtgång i vården.

Våra tester är baserade på erkända kognitiva utvärderingsinstrument och utvecklade samt kliniskt testade på kognitiva mottagningen Karolinska Universitetssjukhuset Solna. Genom att utvärdera vårt kognitiva test på patienter med demenssjukdom, mild kognitiv störning (MCI på engelska) samt friska individer har vi kunnat etablera adekvata ”cut off”-nivåer, samt säkerställa att våra digitala bedömningar är kopplade till insamlad klinisk data (ryggmärgsvätskeprover, röntgenundersökningar, blodprover), och kan användas för beräknande jämförelser. Resultaten från de olika modulerna inom Geras Solutions integreras och möjliggör att snabbt skapa en detaljerad och utförlig kognitiv profil.

Vi erbjuder ett flertal moderna digitala vårdlösningar inom vår CE-märkta applikation som innehåller:

Geras Mottagning

Ett digitalt screening verktyg som består av självadministrerade tester och formulär som objektivt mäter kognition genom tusentals datapunkter.

Geras Support

Ett enklare och direkt sätt för uppföljning och kontakt mellan patienter och vårdgivare.

Risk Reduktion

Ger användaren tillgång till risk reduktionsverktyg baserad på FINGER studien i syfte att förebygga eller försena kognitiv svikt genom olika livsstilsinterventioner. Som tillägg till positiva effekter på hjärnan fås även hälsovinster och minskad risk för en rad andra kroniska åkommor genom att uppmuntra till samt ge verktygen till att följa och genomföra livsstilsförändringar.

Snabb
screening

Direkt tillgång till ett screeningverktyg för att effektivisera patientflöde och möjliggöra adekvat fokus på rätt patient samtidigt som kognitiv funktion kan utvärderas kontinuerligt i en stor patientpopulation.

Standardiserad
testning

Normativ data erhållen under kliniska prövningar möjliggör oss att jämföra patientdata och upptäcka kognitiva avvikelser. Denna förenklade och objektiva process sparar tid under insamlings- och analysfasen för alla läkare, neurologer, psykologer och arbetsterapeuter.

Baslinjedata
uppföljning

Alla friska patienter får en grundprofil baserad på baslinjedata. Profilen kan sedan fungera som en grund för framtida jämförelser i det fall patienten utvecklar symptom förenliga med kognitiv svikt. Specialister kan sedermera på distans monitorera patientens kognitiva utveckling över tid och snabbt reagera på och bedöma eventuella framtida kognitiva förändringar.

Kunderbjudande:

 • null

  Förenklade och standardiserade screeningprocesser

 • null

  Minskade administrationskonstander

 • null

  Specialister kan fokusera på patienterna, diagnostiken och uppföljningar

 • null

  Snabba resultat och besked minskar stress och ångest hos patienterna

 • null

  Ökad pålitlighet och precision genom komparativa processer

 • null

  Förbättrad kommunikation för uppföljningar

 • null

  Förbättrade remisser för att säkerställa korrekt remittering till specialistvård

 • null

  Omfattande datainsamling för forskning

Våra tester utvärderar följande:

Screeningtestet tar ungefär 30-45 minuter att genomföra.

Arbets- och
korttidsminne

Abstrakt tänkande

Spatial och temporal
orientering

Uppmärksamhet

Exekutiva funktioner och
Visuospatiala förmågor